Naudojimosi taisyklės

 

1. TAISYKLIŲ TAIKYMAS IR AIŠKINIMAS

1.1. Šis dokumentas yra sutartis tarp Valstybės biudžetinės įstaigos Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto (įmonės kodas – 111952970, PVM mokėtojo kodas – LT119529716, registruotos buveinės adresas – V. Kudirkos g. 18–2, Vilnius, Lietuva, el. pašto adresas – laei@laei.lt) (toliau – KAIMASĮNAMUS.LT) ir Jūsų (toliau – Klientas) dėl naudojimosi interneto svetaine www.kaimasįnamus.lt (toliau – Svetainė).

1.2. Naudodamiesi Svetaine Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su šios sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.

1.3. Naudojimasis Svetaine šių Taisyklių prasme apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą, Klientui prisijungus prie Svetainės naudojantis interneto ryšiu. Šių Taisyklių prasme, paslaugos (toliau – Paslaugos) apima visus ir bet kokius Kliento veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant skelbimų skelbimą, skelbiamos informacijos skaitymą, klausimų, atsiliepimų ir komentarų rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą, tačiau tuo neapsiribojant. Klientas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, jis neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis ir/ar Svetaine.

1.4. Kiekvienas neprisiregistravęs Svetainėje asmuo turi galimybę matyti ir naudotis tik dalimi Svetainės funkcijų. Toks asmuo visais atvejais privalo laikytis privalomų Svetainės taisyklių ta apimtimi, kuria gali naudotis Svetaine. Paprastumo dėlei Taisyklėse naudojama Vartotojo sąvoka apima ir neprisiregistravusius Svetainės naudotojus.

1.5. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

 

2. BENDROSIOS SĄLYGOS

2.1. KAIMASĮNAMUS.LT suteikia Vartotojams virtualią erdvę, t.y. Svetainę, su susistemintais katalogais, kuria Vartotojai naudojasi savarankiškai.

2.2. Vartotojai turi galimybę įkelti savo parduodamą produkciją į atitinkamą Svetainės katalogą, vadovaudamiesi Svetainės taisyklėmis.

2.3. Sandorius dėl produkcijos įsigijimo Vartotojai sudaro savarankiškai ir nedalyvaujant bei netarpininkaujant KAIMASĮNAMUS.LT, todėl Vartotojai yra patys atsakingi už sandorio sudarymą bei vykdymą, bei bet kuriuos kitus su sandorio sudarymu ar vykdymu susijusius įsipareigojimus.

2.4. Komercinė prekyba Svetainėje yra draudžiama.

2.5. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas Svetainės turinio, dizaino ir Svetainės duomenų bazių informacijos pakeitimas, apdorojimas, kopijavimas ir/ar kitoks naudojimas be raštiško KAIMASĮNAMUS.LT leidimo ir/arba nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, kuris užtraukia atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

 

3. VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS, PAREIŠKIMAI IR ATSAKOMYBĖ

3.1. Vartotojas įsipareigoja:

3.1.1. Registruodamasis Svetainėje pateikti teisingą informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą, pavardę ir el.pašto adresą;

3.1.2. Nenaudoti Svetainės neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti ar sukčiavimui;

3.1.3. Naudodamasis Svetaine pateikti objektyvią, teisingą, visapusišką ir išsamią informaciją apie siūlomą parduoti produkciją (t.y. informacija turi tinkamai apibūdinti siūlomą produkciją);

3.1.4. Užtikrinti, kad siūlomos produkcijos kaina ir kita informacija apie ją yra ekonomiškai pagrįsta. Greta galutinės kainos pardavėjas turi teisę reikalauti, kad produkcijos pirkėjas atlygintų pardavėjui protingas transportavimo išlaidas;

3.1.5. Nekopijuoti ir kitaip nenaudoti Svetainėje esančios informacijos, kurią įkėlė KAIMASĮNAMUS.LT arba bet kuris kitas Svetainės Vartotojas;

3.1.6. Užtikrinti, kad naudojantis Svetaine Vartotojo pateikiama informacija ir duomenys, įskaitant, elektroninius duomenis, t.y. failus, kompiuterių programas, el.pašto laiškus, nuotraukas, produkcijos aprašymus ir kt.:

3.1.6.1. nėra klaidinanti ar neteisinga;

3.1.6.2. nesiūlo įsigyti produkcijos, kurios apyvarta yra uždrausta ar apribota;

3.1.6.3. nenaudoja produkcijai viešinti ir skelbti nuotraukų, jeigu neturi autoriaus ar kito teisėto nuotraukos savininko sutikimo (tipiškai - tai nuotraukos rastos internete), taip pat nenaudoja nuorodų į kitas interneto svetaines;

3.1.6.4. nenaudoja nuotraukų, kuriose yra matomi kiti nei pats Vartotojas asmenys, negavus tokių asmenų sutikimo nuotraukų publikavimui;

3.1.6.5. neturi savyje virusų ar kitokių kompiuterių programų ar failų, kurie gali sutrikdyti normalų Svetainės veikimą, būti patalpinti Vartotojų kompiuteriuose ir dėl to padaryti žalą Vartotojui ar jų turtui, trukdyti Vartotojui naudotis Svetaine, sudaryti Sandorius, ar trukdyti Vartotojui naudotis kompiuteriu;

3.1.6.6. nesiūlo įsigyti produkcijos kartu su nuorodomis į kitas internetines svetaines, teikiančias analogiškas paslaugas kaip ir Svetainė.

3.1.7. Nerinkti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti Svetainės Vartotojų duomenų ar duomenų apie bet kokius Svetainės Vartotojų veiksmus, įskaitant Sandorius, jų skaičių, pobūdį, kainas ir t.t.

3.1.8. Nereikšti reikalavimų KAIMASĮNAMUS.LT dėl sudaromų Sandorių, ar Vartotojų elgesio Svetainėje ar elgesio Sandorio sudarymo bei vykdymo metu.

3.1.9. Vartotojas įsipareigoja privačiomis žinutėmis nesiųsti:

3.1.9.1. jokios reklaminio pobūdžio informacijos;

3.1.9.2. įžeidžiančių, prieštaraujančių gerai moralei, viešajai tvarkai tekstų;

3.1.9.3. nelegalaus pobūdžio žinučių,

3.1.9.4. masinio pobūdžio žinučių;

3.1.9.5. bet kokių žinučių, kurios kitaip prieštarautų šioms Taisyklėms, gerai moralei ar viešąjai tvarkai.

3.1.10. Saugoti Vartotojo prisijungimo vardą ir slaptažodį tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Vartotojas įgaliojo atstovauti Vartotoją naudojantis Svetaine.

3.1.11. Nedelsdamas Svetainėje atnaujinti informaciją, kuri tampa neaktuali pasikeitus bet kokiems Vartotojo pateiktiems duomenims apie save.

3.1.12. Nedelsdamas pasikeisti slaptažodį, kuris reikalingas naudotis Svetaine, jei jis tapo žinomas tretiesiems asmenims.

3.2. Naudodamasis Svetaine Vartotojas patvirtina, kad jis/ji:

3.2.1. supranta, kad visa atsakomybė už Svetainėje pateiktos informacijos teisingumą ir atitikimą Lietuvos Respublikos teisės aktams tenka pačiam informaciją pateikusiam asmeniui;

3.2.2. yra veiksnus fizinis, t. y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka ir turintis visus įgaliojimus bei teises sudaryti ir vykdyti sandorius, siūlomus Svetainėje;

3.2.3. nebandys gauti neleistinos prieigos prie bet kurios Svetainės funkcijos ar paskyros;

3.2.4. nekopijuos, nekeis ar kitaip nepažeis KAIMASĮNAMUS.LT intelektinės nuosavybės teisių į Svetainę;

3.2.5. nanaudos informacijos iš kitų interneto svetainių, nenaudos trečiųjų asmenų kontaktų;

3.2.6. nenaudos kitų asmenų konfidencialios informacijos be jų atskiro sutikimo;

3.2.7. tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas Taisyklėse;

3.2.8. supranta, kad pirkimo-pardavimo Sandorius Vartotojai sudaro savarankiškai ir nedalyvaujant bei netarpininkaujant KAIMASĮNAMUS.LT ir Vartotojai patys yra atsakingi už tokio sudaryto Sandorio vykdymą bei savo įsipareigojimų pagal Sandorį neįvykdymo pasekmes;

3.2.9. supranta ir sutinka, kad tuo atveju jei Vartotojo vardas ir slaptažodis, kurie reikalingi norint naudotis Svetaine, taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Vartotojui ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o KAIMASĮNAMUS.LT neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus Vartotojo vardo ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti Vartotojo tapatybės;

3.2.10. supranta ir patvirtina, kad jis pats yra atsakingas už prisijungimo prie Svetainės duomenų slaptumą, įsipareigoja šiuos duomenis laikyti paslaptyje, neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Vartotojas, pastebėjęs, kad jo duomenimis naudojasi tretieji asmenys, privalo kuo skubiau informuoti KAIMASĮNAMUS.LT ir pakeisti prisijungimo prie paskyros slaptažodį;

3.2.11. iš anksto sutinka, kad jo duomenis KAIMASĮNAMUS.LT turi teisę laikyti neterminuotai, jeigu jo duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar tapatybės vagystei ar kitam pažeidimui, dėl kurio galimai gali būti atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas;

3.2.12. supranta ir sutinka, kad KAIMASĮNAMUS.LT tvarkytų ir valdytų Vartotojo asmens duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, bei Privatumo politika.

3.3. Greta patvirtinimų, pateiktų taisyklių 3.2 punkte, Vartotojai, kurie yra nepilnamečiai fiziniai asmenys, patvirtina, kad:

3.3.1. už daiktus ketina sumokėti lėšomis, kurias jam šiam tikslui suteikė jo įstatyminiai atstovai (pvz. tėvai) arba tretieji asmenys, kuriuos tokie teisėti atstovai įgaliojo;

3.3.2. prieš prisiimdamas finansinį įsipareigojimą pagal Sandorį, yra gavęs įstatyminių atstovų (pvz. tėvų) sutikimą sudaryti ir vykdyti finansinį įsipareigojimą (pvz., sumokėti už įsigyjamą produkciją, sudaryti sandorį ir vykdyti kitus iš jo kylančius įsipareigojimus);

3.3.3. gerai suvokia visas Taisyklių nuostatas ir supranta, kad Sandoris sukelia teisinę pareigą vykdyti Sandorį.

3.3.4. Vartotojas turi teisę informuoti KAIMASĮNAMUS.LT apie jo manymu atliekamus Svetainėje pažeidimus.

 

4. KAIMASĮNAMUS.LT TEISĖS, PAREIGOS, PAREIŠKIMAI IR ATSAKOMYBĖ

4.1. KAIMASĮNAMUS.LT teisės:

4.1.1. KAIMASĮNAMUS.LT turi teisę savo nuožiūra apriboti, nurodant ribojimo sąlygas (t.y. dalinai arba pilnai uždrausti naudotis Svetaine), skirti kitokio pobūdžio nuobaudą (pvz. Įspėjimą) arba nutraukti Vartotojo galimybę naudotis Svetaine, įskaitant bet kokios informacijos, kurią įkėlė į Svetainę ištrynimu, Vartotojo paskyros panaikinimu ir uždraudimu Vartotojui iš naujo užsiregistruoti Svetainėje naudotis Svetaine, kai jis/ji:

4.1.1.1. pažeidžia šias Taisykles ar nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ar bet kuriose kitose Svetainės taisyklėse;

4.1.1.2. pateikė neteisingą, nepilną ir/ar klaidinančią informaciją registruodamasis ar naudodamasis Svetaine;

4.1.1.3. Svetainėje atlieka pardavimus, kurie dėl savo apimties, dažnumo ar kitų savybių prilygsta komercinei veiklai;

4.1.1.4. tyčia ir sąmoningai skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją Svetainėje, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip netinkamai elgiasi;

4.1.1.5. piktnaudžiauja naikindamas savo paskyros duomenis, atsiliepimus apie jį ar ištrindamas visą savo paskyrą ir sukurdamas naują ar kitais panašiais būdais pateikia klaidingą informaciją apie savo paskyrą;

4.1.1.6. naudojasi kitų Vartotojų tapatybe ar kitaip neteisėtai elgiasi;

4.1.1.7. jungiasi iš to paties IP adreso ar to paties kompiuterio, kuris buvo blokuotas dėl pažeidimų;

4.1.2. KAIMASĮNAMUS.LT turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Vartotojo veiksmus Svetainėje. KAIMASĮNAMUS.LT turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus ir imtis visų priemonių galimiems Taisyklių pažeidimams nutraukti, pašalinti ir užkirsti kelią tolimesniems Vartotojų atliekamiems pažeidimams.

4.1.3. KAIMASĮNAMUS.LT turi teisę bet kada savo nuožiūra ir iniciatyva arba gavus pranešimą iš kitų asmenų, pašalinti iš Svetainės Vartotojo siūlomą parduoti produkciją ar bet kokią kitą Vartotojo informaciją, o taip pat jo siūlomas kainas už produkciją, jei, KAIMASĮNAMUS.LT nuomone, jie pažeidžia Taisyklių ar teisės aktų reikalavimus arba yra priešingi gerai moralei ir/ar viešajai tvarkai.

4.1.4. KAIMASĮNAMUS.LT turi teisę bet kada Svetainės ribose savo nuožiūra pertvarkyti bet kokią informaciją apie siūlomą parduoti produkciją ar siūlomas kainas nekeisdama Vartotojo informacijos, tam, kad Svetaine būtų patogiau naudotis.

4.1.5. KAIMASĮNAMUS.LT turi teisę vienašališkai nutraukti, stabdyti, arba perduoti tretiesiems asmenims Svetainės veiklą, apie tai informuodama Vartotojus Svetainėje.

4.2. KAIMASĮNAMUS.LT kaip Svetainės administratorius, pastebėjęs ar gavęs žinių apie konkretaus Vartotojo atliekamą ar atliktą Taisyklių pažeidimą, turi teisę savo iniciatyva atlikti tyrimą ir skirti atitinkamą nuobaudą (kaip nurodyta Taisyklių 4.1 punkte). Tačiau KAIMASĮNAMUS.LT nesprendžia Vartotojų tarpusavio ginčų.

4.3. KAIMASĮNAMUS.LT patvirtina, kad autorių teisės į Svetainę ir visą jos turinį (duomenų bazę) priklauso KAIMASĮNAMUS.LT arba KAIMASĮNAMUS.LT teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis.

4.4. KAIMASĮNAMUS.LT nėra atsakingas už Vartotojų skelbimuose publikuojamą informaciją bei jos tematiką.

4.5. KAIMASĮNAMUS.LT nėra atsakingas už produkcijos, parduodamos ar įsigyjamos naudojantis Svetaine ir/ar jos paslaugomis, kokybę, kiekį, atitikimą aprašymui ir/ar komplektiškumą.

4.6. KAIMASĮNAMUS.LT nėra atsakingas už informacijos, kurią Vartotojai pateikia Svetainėje, teisingumą, išsamumą ir/ar atitikimą teisės aktų reikalavimams.

4.7. KAIMASĮNAMUS.LT nėra atsakingas už netinkamą ir/ar neteisėtą Vartotojų elgesį.

4.8. KAIMASĮNAMUS.LT nėra atsakingas už jokią materialinę ir nematerialinę žalą, kurią gali patirti Vartotojas, ar kiti fiziniai ar juridiniai asmenys ir kuri galėjo tiesiogiai ar netiesiogiai atsirasti kaip Svetainės Vartotojų paskyrose, komentaruose ar kitose Svetainės platformose pateiktos informacijos padarinys.

4.9. KAIMASĮNAMUS.LT neatsako už autorinių teisių pažeidimą Vartotojams įkeliant nuotraukas skirtas reklamuoti ir viešinti savo siūlomos parduoti produkcijos.

4.10. KAIMASĮNAMUS.LT nėra atsakingas už bet kokio pobūdžio ir bet kokiais būdais Vartotojo atliekamą ar atliktą teisės aktų pažeidimą.

4.11. KAIMASĮNAMUS.LT neatsako už Svetainės ar jos duomenų bazės sutrikimą ar už nuostolius Vartotojams, ar kitiems fizininiams ar juridiniams asmenims, kilusius dėl techninių priežasčių ir/ar sunkumų ar kitokių įvykių, dėl kurių Vartotojas negali naudotis Svetaine (internetinio ryšio nutrūkimas, kompiuterinės įrangos, telekomunikacijų įrangos ar kitos įrangos gedimas ir t.t.).

4.12. KAIMASĮNAMUS.LT nėra atsakingas už Vartotojų naudojamus Svetainėje prekių ženklus (jei jie būtų naudojami) ir negali prisiimti atsakomybės už bet kokius intelektinės nuosavybės apsaugą reglamentuojančių ar kitų teisės aktų pažeidimus, jei Vartotojai tokius įvykdytų.

4.13. Naudodamasis Svetaine ar jos paslaugomis ir/ar teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas bet kokią informaciją ar duomenis į Svetainę Vartotojas perduoda KAIMASĮNAMUS.LT teises į tokią informacija ir/ar duomenis (paskyros informacija, nustatymai, kontaktinė informacija, tapatybės informacija, asmeninės žinutės, Vartotojo IP adresai), kuriuos KAIMASĮNAMUS.LT gali naudoti siekiant suteikti galimybę naudotis Svetaine.

 

5. SVETAINĖS KLIENTŲ GALIMYBĖS

5.1 Į Svetainę keliama pardavimui skirta produkcija turi būti užauginta tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

5.2 Į Svetainę keliama pardavimui skirta produkcija turi būti pagaminta tik Lietuvos Respublikos teritorijoje ir naudojant tik Lietuvos Respublikos teritorijoje užaugintus produktus.

 

6. TAISYKLIŲ KEITIMAS

6.1. Kadangi Svetainė nuolat tobulėja ir vystosi, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi, KAIMASĮNAMUS.LT turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles.

6.2. KAIMASĮNAMUS.LT praneš Vartotojams apie Taisyklių pakeitimus paskelbdama apie tai Svetainėje.

6.3. Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos.

6.4. Naudodamasis Svetaine ar jos paslaugomis po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, Vartotojas tuo patvirtins, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.

 

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.2. Visi tarp Svetainės ir Vartotojo kilę nesutarimai yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose.

7.3. Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos.